Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
405/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 15 giờ, ngày 05 tháng 9 năm 2020)
404/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 04 tháng 9 năm 2020)
401/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 03 tháng 9 năm 2020)
395/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 02 tháng 9 năm 2020)
393/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2020)
390/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2020)
387/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2020)
386/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2020)
382/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2020)
377/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 27 tháng 8 năm 2020)
375/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2020)
368/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2020)
363/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2020)
359/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 23 tháng 8 năm 2020)
358/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 15 giờ, ngày 22 tháng 8 năm 2020)
356/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 15 giờ, ngày 21 tháng 8 năm 2020)
351/BC-UBND Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
347/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2020)
344/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 15 giờ, ngày 18 tháng 8 năm 2020)
342/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2020)
340/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 16 tháng 8 năm 2020)
339/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2020)
336/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 14 tháng 8 năm 2020)
331/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 13 tháng 8 năm 2020)
329/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2020)
325/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tính đến 17 giờ, ngày 11 tháng 8 năm 2020)
322/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2020)
316/BC-UBND Báo cáo Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 17 giờ, ngày 09 tháng 8 năm 2020)
315/BC-UBND Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 17 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2020)
304/BC-UBND Kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
297/BC-UBND Kết quả triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
296/BC-UBND Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn