Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
455/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020
382/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020
330/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020
282/TB-UBND Kết quả tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh
273/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020
259/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
164/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020
110/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020
42/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
729/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019
683/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
619/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019
560/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019
476/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
405/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
352/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019
288/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019
244/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019
141/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
71/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
36/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
592/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
545/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018
502/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018
441/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018
383/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018
339/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018
289/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
231/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
181/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
130/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 03/2018
84/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018
31/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh