Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
167/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sáu tháng năm 2022 của công ty
không số Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 của Cty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lạng Sơn
349/TB-UBND Thông báo công khai kết quả xếp hạng doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2021 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
124/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2021
121/BC-CBTT Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2021
Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán)
179/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 06 tháng năm 2021
290721.008/BCTC.KT1 Báo cáo tài chính giữa niên độ
122/BC-CBTT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất KD 2020
121/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 2020
75/BC-CBTT Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 2020 (Phụ lục X - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
74/BC-CBTT Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 (Phụ lục VII - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
73/KH-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (Phụ lục IV - Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
BC tài chính năm 2020 Báo cáo Tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020
192/CV-SX Báo cáo tài chính 6 tháng của Doanh nghiệp Nhà nước
132/BC-CBTT Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và 02 năm từ năm 2017-2019
85/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
84/KH-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
83/BC-CBTT Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019
82/BC-CBTT Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019
/BC-CBTT Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
không số Báo cáo Tài chính 2019
không số Báo cáo 6 tháng năm 2019
85/BC-CBTT Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
160/BC-XSKT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
159/BC-CBTT Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2018 và 03 năm từ 2016-2018
159/BC-CBTT Báo cáo đánh giá kế hoạch sản xuất năm 2018
108/BC-CBTT Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
107/BC-CBTT Tình hình thực hiện sắp xếp,đổi mới doanh nghiệp năm 2018
106/KH-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
không số Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo 6 tháng năm 2018
87/BC-CBTT Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2017 và 03 năm từ 2015-2017
87/BC-CBTT báo cáo kết quản thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và 3 năm từ 2015-2017
62/BC-CBTT Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
61/BC-CBTT Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
60/KH-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
59/BC-CBTT Báo cáo thực hiện công bố thông tin của Cty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
52/BC-CBTT Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018