Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
252/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020
202/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
165/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 04 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.
122/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
70/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
22/BC-UBND Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
21/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020
542/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chị thị số 09/CT-TTg của Thủ tường Chính Phủ và kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2019
497/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
425/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương
365/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
323/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
258/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16)
219/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
187/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
129/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
49/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019
36/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP
506/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018
449/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018
439/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
439/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
409/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018
372/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2018
324/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9
291//BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8
201/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI)
176/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018
127a /BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
123/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018
86/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018
85/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
428 /BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018
418/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017
380/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
380/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
351/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2017 và và những đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương
345/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017
287/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
254/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017