Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1764/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1741/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1701/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1656/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1655/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1600/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1595/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1569/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1364/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1356/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1346/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1345/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1338/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1337/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1336/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1335/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1334/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1282/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
859/QÐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình”
2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2854/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2853/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2852/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2850/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2849/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2848/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2847/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2846/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2845/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2760/QÐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2020 và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ)
2644/QÐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Tiểu học Sàn Viên I để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn
2595/QÐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm y tế, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
2562/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
2555/QĐ-UBND Phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng
2338/QĐ-UBND Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) TP Lạng Sơn
2312/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất Lô M3, Cụm công nghiệp địa phương số 2 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn