Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

SỞ TƯ­­­­­­­  PHÁP TỈNH LẠNG SƠN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Số:  53 / TB - TTBĐG                              Lạng Sơn, ngày  21  tháng 11 năm 2013     

                                                                  

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại khu đất: Trụ sở Phòng Kinh tế và Hạ tầng khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích khu đất bán đấu giá: 682,2m2 , có vị trí, ranh giới đất được xác định theo đường viền đỏ trên bản Trích đo địa chính khu đất số 170/TĐBĐ, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/9/2012, được UBND thị trấn Lộc Bình xác nhận ngày 08/10/2012.

          - Mục đích sử dụng đất: Sản xuất kinh doanh.

          - Tài sản gắn liền trên đất là Trụ sở Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

2. Giá khởi điểm.

- Bằng số: 7.891.947.000đồng

- Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn đồng.

Trong đó: + Quyền sử dụng đất: 7.367.760.000đồng

                 + Tài sản gắn liền trên đất: 524.187.000đồng

      (Giá trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính).

3. Khách hàng có nhu cầu mua phải nộp các khoản sau:

          - Phí tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ (Khoản thu này không hoàn lại).

- Tiền đặt trước: 1.180.000.000đồng.

4. Thời hạn tham khảo hồ sơ và xem tài sản: Từ ngày 22/11/2013 đến hết ngày 12/12/2013 (trong giờ hành chính).

5. Thời hạn đăng ký mua hồ sơ và nộp đặt tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2013 đến ngày 23/12/2013 (trong giờ hành chính), tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Lộc Bình hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đư­ờng­­ Bà triệu - phư­­­­ờng Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn).

6. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 25/12/2013 tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu mua tài sản đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. Số ĐT:  0253.719.220 hoặc 0253. 861.472./.   

Nơi nhận:

- Trang TTĐT tỉnh Lạng Sơn;

- Đài Phát thanh huyện Lộc Bình;

- Niêm yết tại Phòng KTHT, UBND Thị trấn,   UBND huyện Lộc Bình; Trung tâm DVBĐGTS Sở Tư pháp;

- Lưu VT, HSĐG.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

Tô Thị Hợi