Nhảy đến nội dung

Thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số: 1702/QĐ-UBND ngày 14/9/2017.

 

Ban Chỉ đạo do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  làm Trưởng Ban. Đồng chí  Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị liên quan.

 

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn tỉnh;  Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chương trình phát triển nhà ở, các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản của các ngành, địa phương trong tỉnh. 

 

 Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Xây dựng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn./.

 

Hằng Chi