Nhảy đến nội dung

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình một số nội dung về kinh tế - xã hội

Ngày 15/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình về tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực trạng, giải pháp liên quan đến phát triển các hợp tác xã; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm. đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp sau đó, đại diện các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các ngành liên quan nêu câu hỏi và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, hoạt động của các Hợp tác xã…

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hơn nữa vai trò của các Ban Chỉ đạo và bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên rà soát quy hoạch nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch ngành để điều chỉnh cho phù hợp; tập trung tạo vùng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm.

 

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu đã nghe Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình về tình hình, kết quả công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng. Tham dự về phía UBND tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Sau khi đại diện các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các ngành liên quan nêu câu hỏi, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh công tác quản lý nhà nước đối với các di tích, danh thắng; quản lý các nguồn thu, huy động nguồn lực, thực hiện xã hội hóa; công tác quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực trạng, giải pháp chống lấn chiếm, xâm hại các di tích, danh thắng; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng  và ý thức trách nhiệm quản lý, phát huy giá trị di tích trong nhân dân; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng

 

Bích Diệp