Nhảy đến nội dung

Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Thời gian qua, để việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hiệu quả, Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức tập huấn cho các thành viên và các cán bộ phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống tại một số cơ quan và đơn vị hành chính,… Qua đó, các đơn vị đã có thêm các kiến thức và kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ sở, góp phần tích cực trong công tác cải cách các thủ tục hành chính.

 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, quy định các yêu cầu cần thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng áp dụng đối với mọi tổ chức, kể cả các cơ quan hành chính nhà nước. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 là một phương pháp làm việc khoa học dựa trên nguyên tắc tiếp cận theo quá trình tạo ra sản phẩm với quản lý hành chính đó là kết quả xử lý công việc. Qua đó, kiểm soát hoạt động tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn trong quản lý hành chính.

 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2007. Thời gian qua, để hoạt động triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh được hiệu quả. Ngay từ khi mới triển khai áp dụng hệ thống, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai các lớp đào tạo, tập huấn cho các cán bộ phụ trách của các đơn vị trên địa bàn. Từ năm 2007 đến nay, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh đã tổ chức tập huấn được gần 10 lớp cho trên 700 học viên là các cán bộ phụ trách của các đơn vị. Thông qua hoạt động tập huấn, đã giúp cho các cán bộ phụ trách tại các đơn vị được cập nhật, bổ sung các kiến thức cần thiết về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, phương pháp xây dựng, thực hiện, từ đó, áp dụng và duy trì hệ thống tại cơ sở một cách có hiệu quả nhất.

 

Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Lạng Sơn tập huấn cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

 

Cùng với việc triển khai tập huấn cho các cán bộ phụ trách của các đơn vị áp dụng trên địa bàn tỉnh, mỗi năm, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh còn tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt kiểm tra nhằm nắm tình hình triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị áp dụng. Những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng mang lại và những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Quản lý Thị trường

 

Sau hơn 10 năm triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 122 cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống trong thực tế công tác. Thực tế áp dụng đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt trong công tác cải cách các thủ tục hành chính. Việc triển khai áp dụng hệ thống đã giúp các đơn vị hành chính đã hỗ trợ tích cực công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Hạn chế văn bản sai về thể thức, các công việc được giải quyết đúng trình tự, thủ tục hành chính theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, việc áp dụng triển khai hệ thống vẫn chưa thực sự sâu rộng và khai thác hết hiệu quả, do vậy, các hoạt động đào tạo, tập huấn cũng như kiểm tra sẽ giúp các đơn vị áp dụng hệ thống một cách linh hoạt, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

 

Có thể khẳng định, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đem lại sự hài lòng cho người dân, tạo môi trường và tâm lý làm việc thoải mái cho cán bộ, công chức. Vì vậy, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 thuộc các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị thông qua việc tự nghiên cứu và tham gia các lớp tập huấn do Ban chỉ đạo dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh tổ chức. Từ đó, xác định được việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng là việc chung của tất cả mọi người trong đơn vị. Đồng thời, Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, xem xét sự phù hợp của các quy trình xử lý công việc để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và thực tế công việc của đơn vị,…  Qua đó, góp phần cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện đắc lực cho việc hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh nhà./.

 

Vi Hoa