Nhảy đến nội dung

Luật đất đai sửa đổi năm 2013

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Nội dung chi tiết xem tại đây: 45/2013/QH13