Nhảy đến nội dung

Lạng Sơn: Hướng dẫn triển khai điều tra dư luận xã hội

Ngày 04/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên việc triển khai điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, đội ngũ điều tra viên gặp trực tiếp người tham gia điều tra dư luận xã hội theo mẫu đã chọn để phát phiếu hỏi và hướng dẫn cách thức trả lời phiếu hỏi nhằm bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, phản ánh chính xác suy nghĩ, thái độ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

 

Việc thăm dò dư luận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm xác định mức độ đạt được đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở kết quả điều tra khách quan, khoa học để tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả thiết thực.

 

Nguyễn Đức Luận