Nhảy đến nội dung

Đính chính thay đổi thời gian thông báo bán đấu giá, thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước Khu đất Trụ sở UBND phường Vĩnh Trại (cũ)

SỞ TƯ­­­­­­­  PHÁP TỈNH LẠNG SƠN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 ­                                                                          Lạng Sơn, ngày  04  tháng  10  năm 2016   

             Số: 30 /TB-TTBĐG

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đính chính thay đổi thời gian thông báo bán đấu giá, thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước Khu đất Trụ sở UBND phường Vĩnh Trại (cũ) theo Thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-TTBĐG ngày 08/9/2016 và Quy chế bán đấu giá tài sản số 23/QC-TTBĐG ngày  08/9/2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đính chính thay đổi thời gian thông báo bán đấu giá, thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước Khu đất Trụ sở UBND phường Vĩnh Trại (cũ) theo Thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-TTBĐG ngày 08/9/2016 và Quy chế bán đấu giá tài sản số 23/QC-TTBĐG ngày  08/9/2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ban hành như sau:

1. Tại mục 2.1 của Thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-TTBĐG ngày 08/9/2016 có ghi:

2.1. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2016 đến hết ngày 08/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Nay đính chính thành:

2.1. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2016 đến hết ngày 17/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

2. Tại mục 2.3 của Thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-TTBĐG ngày 08/9/2016 có ghi:

2.3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đặt tiền đặt trước: Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 06/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đư­ờng­­ Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

Nay đính chính thành:

2.3. Thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đặt tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 17/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đư­ờng­­ Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

3. Tại mục 2.4 của Thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-TTBĐG ngày 08/9/2016 có ghi:

2.4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 11/10/2016, tại Hội trường tầng IV Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường  Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

Nay đính chính thành:

2.4. Thay đổi thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 18/10/2016, tại Hội trường tầng IV Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường  Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

4. Tại mục 3.1 của Quy chế bán đấu giá tài sản số 23/QC-TTBĐG ngày 08/9/2016 có ghi:

3.1. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2016 đến hết ngày 08/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Nay đính chính thành:

3.1. Thay đổi thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2016 đến hết ngày 17/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

5. Tại mục 3.3 của Quy chế bán đấu giá tài sản số 23/QC-TTBĐG ngày 08/9/2016 có ghi:

3.3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đặt tiền đặt trước: Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 06/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đư­ờng­­ Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

Nay đính chính thành:

3.3. Thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đặt tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 17/10/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đư­ờng­­ Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

6. Tại mục 3.4 của Quy chế bán đấu giá tài sản số 23/QC-TTBĐG ngày 08/9/2016 có ghi:

3.4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ  08 giờ 00 phút ngày 11/10/2016, tại Hội trường tầng IV Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường­­ Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

Nay đính chính thành:

3.4. Thay đổi thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến bắt đầu từ  08 giờ 00 phút ngày 18/10/2016, tại Hội trường tầng IV Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường­­ Bà triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn).

7. Thông báo này thay thế Thông báo số 27/TB-TTBĐG ngày 23/9/2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ban hành. Các điều khoản khác không nêu tại Mục 1, 2,3,4,5,6 trên vẫn được giữ nguyên và thực hiện theo đúng như trong Thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-TTBĐG ngày 08/9/2016 và Quy chế bán đấu giá tài sản số 23/QC-TTBĐG ngày  08/9/2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ban hành./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Tô Thị Hợi