Nhảy đến nội dung

Danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

           I. CÁC SỞ

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Thị Khánh Vân

Phó Giám đốc

0912 157 105

hathikhanhvan2010@gmail.com

2

Sở Nội vụ

Phùng Đức Tứ

Phó Giám đốc

0253 811 843

0912 032 494

pdtu-snv@langson.gov.vn

3

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Nguyễn Văn Giang

Chánh Văn phòng

0253 870 364

0979 199 319

giangcvpso@gmail.com

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Sơn Hải

Chánh Văn phòng

0913 295 905

hshai@langson.gov.vn

5

Sở Y tế

Hoàng Đình Hoàn

Giám đốc

0913 277 557

hvhoan@langson.gov.vn

Triệu Cao Tấn

Phó Giám đốc

0913 094 504

tctan@langson.gov.vn

Hà Thị Kim Tuyến

Phó Giám đốc

0986 662 211

hktuyen@langson.gov.vn

Hoàng Văn Tạo

Phó Giám đốc

0912 269 735

hvtao@langson.gov.vn

Nguyễn Thế Toàn

Phó Giám đốc

0986 286 969

nttoan@langson.gov.vn

6

Sở Khoa học và Công nghệ

Trần Hữu Đắc

Phó Giám đốc Sở

0253 819 819

thdac@langson.gov.vn

7

Sở Tài Chính

Nguyễn Hoàng Đỉnh

Chánh Văn phòng

0253 871 585

nhdinhstc@gmail.com

8

Sở Giao thông Vận tải

Nguyễn Đình Đại

Q. Giám đốc

0253 810 109

0913 561 995

 

 

9

Sở Xây dựng

Nguyễn Duy Đông

Phó Giám đốc

0913 396 669

 

 

10

Sở Tư pháp

Vũ Quang Hưng

Chánh Văn phòng

0253 717 995

vqhung@langson.gov.vn

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoàng Văn Páo

Giám đốc

0253 810 147

0913 359 449

hvpao@langson.gov.vn

Bùi Bích Động

Chánh Văn phòng

0253 872 230

0914 994 688

bbdong@langson.gov.vn

12

Sở Công thương

Nguyễn Quốc Hải

Phó Giám đốc

0253 877 650

0913 278 978

nqhai@langson.gov.vn

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn La Thông

Giám đốc

0253 811 235

0915 035 848

g.doc@langson.gov.vn

14

Sở Thông tin và Truyền thông

Nông Phương Đông

Giám đốc

0914 639 888

0253 814 618

npdong@langson.gov.vn

15

Thanh tra tỉnh

Đoàn Thị Loan

Phó Chánh Thanh tra

0253 816 282

loandt@langson.gov.vn

loanttr@gmail.com

16

Sở Nông nghiệp và PTNT

Lê Thị Thanh Nhàn

Giám đốc

0912 766 756

 

17

Sở Ngoại vụ

Trịnh Tuyết Mai

Phó Giám đốc

0253 718 606

0983 279 663

trinhmails@gmail.com

18

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Hữu Chiến

Chánh Văn phòng

0253 812 102

0982 102 688

nhchien@langson.gov.vn

                

           II. CÁC BAN CỦA TỈNH

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ban Dân tộc

Triệu Sành Lẩy

 

Trưởng Ban

 

0913.278.277

 

2

BQL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0253 719 870

vuviethai@langson.gov.vn

3 Văn phòng Tỉnh ủy Sái văn Đông Phó chánh Văn phòng 0912 199 089 svdong@langson.gov.vn

   

           III. CÁC ĐOÀN THỂ CỦA TỈNH

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Nông Thị Lâm

Chủ tịch

0948.517.688

 

2

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Đặng Thị Kiều Vân

Chủ tịch

0253.810.480

0912.578.024

kieuvanphunuls@gmail.com

3

Tỉnh Đoàn

Nguyễn Hoàng Tùng

Bí thư

0982 001 577

hoangtunglsvn@gmail.com

Nguyễn Tuấn Nam

Phó Bí thư

0984.394.027

tuannamlsvn@gmail.com

Lộc Minh Hiệp

Phó Bí thư

0942 711 888

minhhieplsvn@gmail.com

4

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đỗ An Thái

Chánh Văn phòng

0988 404 844

0253 812 253

doanthai50@yahoo.com

5

Hội Nông dân tỉnh

Hoàng Văn Thiết

Phó Chủ tịch

0253 811 318

0168 996 469

hoangvanthiet1960@gmail.com

6 Liên đoàn Lao động tỉnh Lô Tiến Sơn Chủ tịch

0253 810 490

0912 578 123

losonldls@gmail.com

 

           IV. UBND  CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND huyện Lộc Bình

Lý Đức Thanh

Chủ tịch

0913 299 412

thanhld@langson.gov.vn

Hoàng Văn Minh

Phó Chủ tịch

0984 824 238

hvminh@langson.gov.vn

Hoàng Văn Vinh

Phó Chủ tịch

0913 069 323

hvvinh@langson.gov.vn

Lương Trọng Quỳnh

Phó Chủ tịch

0912 245 688

ltquynh@langson.gov.vn

Vy Quang Dũng

Chánh Văn phòng

0915 989 280

vqdung@langson.gov.vn

2

UBND huyện Văn Lãng

Vũ Biền

Phó Chánh Văn phòng

0253 880 140

bienvpvl@gmail.com

3

UBND huyện Cao Lộc

Triệu Văn Quân

Chủ tịch

0253.861.462

 

Đàm Vân Hải

Chánh Văn phòng

0253.861.306

 

4

UBND huyện Hữu Lũng

Long Văn Sơn

Chủ tịch

0913 074 236

lvson@langson.gov.vn

Hoàng Văn Hùng

Phó Chủ tịch

0912 125 365

hvhung@langson.gov.vn

Trần Quốc Phong

Phó Chủ tịch

0912 619 089

tqphong@langson.gov.vn

Nguyễn Quốc Thắng

Phó Chánh Văn phòng

0913 310 622

nqthang@langson.gov.vn

5

UBND huyện Chi Lăng

Đinh Thị Thu

Phó Chủ tịch

0253 820 432

 

 

6

UBND huyện Đình Lập

Phan Hồng Tiến

Chủ tịch

0253 846 215

phtien@langson.gov.vn

Vi Văn Đông

Phó Chủ tịch

0253 846 747

vvdong@langson.gov.vn

Lương Văn Thái

Chánh Văn phòng

0253 846 245

lvthai@langson.gov.vn

7

UBND huyện Bắc Sơn

Trịnh Minh Đức

Chủ tịch

0912.192.712

vanphongubndhbs@gmail.com

Bùi Vinh Hoa

Chánh Văn phòng

0912 192 712

bvhoa@langson.gov.vn

8

UBND huyện Tràng Định

Lương Quốc Toản

Phó Chủ tịch

0916 940 798

 

 

Nguyễn Xuân Long

Chánh Văn phòng

0977 968 965

 

9

UBND Thành phố Lạng Sơn

Trần Lệnh Trưởng

Chánh Văn phòng

0912 813 997

0253 789 968

 

 

10 UBND huyện Bình Gia Đinh Xuân Đồng Chánh Văn phòng

0912 192 033

0253 834 666