Nhảy đến nội dung

Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Tổ chức bán đấu giá tài sản và danh sách Đấu giá viên

 

 

 

 

1.Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

 

- Tên tổ chức: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: 413B, đường Bà Triệu, , phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại : 0253.717.994

- Quyết định thành lập: Số 825/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Trung tâm: Bà Tô Thị Hợi, chức vụ: Quyền Giám đốc.

- Văn bản pháp luật hiện hành: Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

 

 

 

 

2. Danh sách đấu giá viên

TT

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề

Thẻ

đấu giá viên

Nơi công tác

1

Tô Thị Hợi

428/TP-ĐG-CCHN cấp ngày 12/9/2011

02/ĐGV

cấp ngày 05/10/2011

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

 

2

Ngô Thị Ngọc Hà

419/TP-ĐG-CCHN cấp ngày 12/9/2011

05/ĐGV

cấp ngày 05/10/2011

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

   SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN