Skip to main content

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2018

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phiên họp tập trung thảo luận, góp ý về các dự thảo: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 7 và 7 tháng của năm 2018, Quy định về việc lập dự toán ngân sách các cấp ở địa phương, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh, Quy định chi tiết thực hiện một số điều tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Đồng thời, xem xét dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp

 

Sau khi nghe trình bày dự thảo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

 

Về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, trong tháng 7 vừa qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tăng trưởng khá; tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn. Xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và thời gian tiếp theo, Chủ tịch nhấn mạnh, cần tập trung, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai; tích cực, chủ động triển khai các dự án, đề án lớn của tỉnh trong đó chỉ rõ nội dung cụ thể cần thực hiện theo tiến độ thời gian đề ra; tập trung tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước như: cải cách hành chính, đấu giá đất, tài sản công...; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của tỉnh; chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp tết Trung thu sắp tới; tăng cường tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, thể hiện rõ nét, cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai thời gian tới, hoàn thiện, trình UBND tỉnh.

 

Đối với Quy định về việc lập dự toán ngân sách các cấp, đây là nội dung cần thiết ban hành, là căn cứ quan trọng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về ngân sách. Thống nhất tên gọi là Quy định về công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh. Dự thảo cần rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các điều khoản, căn cứ thi hành... để trình UBND tỉnh ban hành.

 

Về Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp, nội dung dự thảo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, có tính kế thừa các quy định đã được tỉnh ban hành trước đó. Nhất trí với bố cục và các quy định nêu trong dự thảo, tuy nhiên, cần bổ sung thêm phần quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện.

 

Các nội dung khác trình tại phiên họp, các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Riêng với dự thảo quy định chi tiết thực hiện một số điều tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh thống nhất chưa xem xét ban hành./.

 

Phương Linh