Skip to main content

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2019

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến góp ý, ghi nhận những nỗ lực của cơ quan soạn thảo, Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, trong đó lưu ý nguyên tắc đánh giá, số lượng tiêu chí, cách thức cho điểm các tiêu chí… Đồng thời thống nhất không ban hành Quyết định này, đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện và thực hiện sửa đổi, bổ sung vào Quyết định 2460/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh.

 

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương có báo cáo tổng thể công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong ít nhất 5 năm gần đây, đánh giá được những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, xây dựng Kế hoạch để UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành, trong đó lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung vào các nhóm nội dung như thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuyên truyền giáo dục phổ biến chính sách pháp luật, tăng cường giám sát đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời có lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh). Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh lưu ý mục tiêu tạo được sự bứt phá trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục được những hạn chế, bất cập. Các cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng định mức hỗ trợ hợp lý phù hợp với ngân sách của tỉnh, đồng thời bổ sung một số nội dung như hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển thị trường tiêu thụ, hỗ trợ ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đào tạo nghề.

 

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thí điểm phát triển giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó chỉnh sửa tên Đề án, phân tích rõ hiệu quả của Đề án, thực trạng giáo dục của tỉnh, những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện, lộ trình thực hiện Đề án, cân nhắc số trường thực hiện thí điểm, giải pháp ứng dụng CNTT trong dạy và học.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định một số mẫu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự thảo này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

 

Phiên họp cũng thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh; dự thảo Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung tại các điểm d, đ, Khoản 2, Điều 6 của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh.

 

Thùy Linh