Skip to main content

Trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra

Ngày 27/7/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó đã phát hiện vi phạm 9.873 tỷ đồng, 32.627 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.875 tỷ đồng và 357 ha đất. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.906 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 200.000 lượt công dân (tăng 0,8% so với cùng kỳ) với 159.889 vụ việc (tăng 27,3%); xử lý 86.958 đơn đủ điều kiện xử lý (giảm 2,3%), giải quyết 12.332/17.246 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 71,5%...

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nỗ lực triển khai công tác xây dựng các Luật; trong quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch, gắn với thanh tra đột xuất, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

 

Bích Diệp