Skip to main content

Tiếp tục tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ trọng tâm triển khai tổ chức hiện trong năm 2018

Ngày 19/6/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 6 năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Hội Cựu Chiến binh tỉnh; trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện ban tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị, ban tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên Đoàn 338 và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

IMG20180619080401 (1).jpg

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin hệ thống các chuyên đề: “Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian qua và những quy định mới thực hiện trong thời gian tới”; “Thực trạng và bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay - những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam”; “Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, dự báo triển vọng trong thời gian tới”. Cùng với đó, hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung đã tiếp thu tại hội nghị; tiếp tục tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ trọng tâm triển khai tổ chức hiện trong năm 2018, gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở,… tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức cảnh giác trước các thủ đoạn âm mưu, lôi kéo của các đối tượng xấu; tích cực định hướng dư luận xã hội về các hành vi trong đời sống xã hội phải theo quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.

 

Đức Luận