Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

Hiện nay thành phố Lạng Sơn (TPLS) hiện nay có 126 người có uy tín, chủ yếu là người dân tộc Kinh,Tày, Nùng và một số ít dân tộc Hoa; phần lớn họ là cán bộ nghỉ hưu, trưởng khối, trưởng thôn, chức sắc, chức việc trong tôn giáo và một số quần chúng tốt được tín nhiệm trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, người có uy tín trên địa bàn TPLS không những gương mẫu mà còn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước lồng ghép thông qua các cuộc họp khối thôn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”.

 

Ông Nông Xuân Nở, người có uy tín trên địa bàn phường Chi Lăng TPLS luôn không ngừng nghiên cứu các văn bản phấp luật mới để tuyên truyền cho bà con nhân dân

 

Trong việc phát triển kinh tế, xã hôi, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín của TPLS đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tự giác đóng góp, đầu tư xây dựng, sửa chữa, giám sát các công trình phúc lợi tại địa phương và thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Điển hình trong việc xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, người có uy tín trên địa bàn TPLS còn luôn quan tâm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trọng các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, người có uy tín đã kịp thời chuyển tải nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp chính quyền, trên cơ sở đó các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm nghiên cứu áp dụng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình địa phương.

 

Trước những vấn đề phức tạp về mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện, người có uy tín đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn mất đoàn kết trong thôn, xóm, khu phố, dòng họ; đối với các vụ khiếu kiện đông người liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, người có uy tín cũng góp công tuyên truyền cho nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức cho nhân dân chấp hành các quy định, quyết định của chính quyền, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người có uy tín còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tham gia quản lý giáo dục hàng trăm đối tượng vị phạm pháp luật theo các Nghị định số 163/CP; 59/CP; 60/CP, 61/CP về tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời cùng với các tổ chức xã hội giáo dục, giúp đỡ trẻ em thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ phạm tội cao,…Thông qua những việc đã làm được đã khẳng định thêm vị trí, vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền, tạo môi trường ổn định, lành mạnh phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

 

                                                                 Thanh Huệ