Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn khai mạc lớp kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2019

Sáng 29/7/2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - ninh đối tượng 4 cho hơn 90 học viên là cán bộ phòng, ban, đơn vị thành phố và cán bộ, giáo viên của các trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn.

 

Quang cảnh lớp học

 

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 29/7 đến 01/8/2019), các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung các chuyên đề, đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng và an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong  tình hình mới; Phong chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; quản lý và bải vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng – an ninh Quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; giáo dục Quốc phòng – an ninh, Dân quân tự vệ, Biển Việt Nam...

 

Thông qua lớp học sẽ giúp cho cán bộ phòng ban đơn vị thành phố và cán bộ giáo viên ngành giáo dục thành phố vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, trường học vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở địa phương. Trong qua trình học tập, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch, và khi kết thúc khóa học sẽ được Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố cấp Giấy chứng nhận theo quy định./.

 

      Thanh Huệ