Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự lần 2

Ngày 23/01/2019, Thành phố Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự lần 2 để công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn và Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 cho Ủy ban nhân thành phố và các phường, xã trên địa bàn.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Theo đó, trong đợt tuyển quan năm 2019 này TPLS đã được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 121 công dân nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trước đó từ cuối năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TPLS đã chỉ đạo các phường, xã và Hội đồng khám sức khỏe tổ chức khám sức cho 463 công dân trong độ tuổi nhập ngũ đúng thời gian, nguyên tắc, chặt chẽ, khách quan và kết luận phân loại chất lượng theo Thông tư liên tịch của Bộ y tế và Bộ Quốc phòng, trong đó đủ điều kiện sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 là 266 công dân.

 

Cũng tại cuộc họp này, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố đã thông qua Chương trình, Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019, nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị và Lễ giao nhận quân năm 2019 đúng nghi lễ, trang nghiêm, thống nhất, đạt kết quả tốt và nâng cao ý thức, niềm vinh dự tự hào của thế hệ trẻ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

 

Thanh Huệ