Skip to main content

 1. Kế hoạch hành động  thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
 2. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
 3. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
 4. Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
 5. Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
 6. Triển khai hoạt động năm 2019 của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh
 7. Kiện toàn Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
 8. Chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu
 9. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh
 10. Thủ tướng phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"
 11. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
 12. Đưa các sản phẩm địa phương lên Sàn thương mại điện tử postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
 13. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 14. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế tại các khu vực cửa khẩu
 15. Kế hoạch thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
 16. Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2018 - 2019
 17. Công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Nà Sèn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 18. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đào Viên, huyện Tràng Định
 19. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Tràng Định
 20. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Thủy lợi