Skip to main content

 1. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020
 2. Kết quả hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
 3. Phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”
 4. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô
 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
 6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
 7. UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
 8. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
 9. UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm
 10. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 11. Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V
 12. Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
 13. Báo cáo tình hình an toàn giao thông tháng 7/2019
 14. Đôn đốc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng
 15. Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2020
 16. Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020
 17. Tuyên truyền công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
 18. Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh
 19. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Y tế năm 2019
 20. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng