Skip to main content

 1. Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai và giao quyết định giải quyết khiếu nại
 2. Chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
 3. Quản lý bảo trì và vận hành khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh
 4. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
 5. Triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP
 6. Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2019
 7. Tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp
 8. Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
 9. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị
 10. Thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng ngạch thanh tra
 11. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 12. Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
 13. Thực hiện nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo
 14. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg về kết nối cơ sở cung ứng thuốc
 15. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
 16. Chỉ đạo tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 17. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh
 18. Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh trong thời gian giáp hạt năm 2019
 19. Kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
 20. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về nâng cao vai trò Hội Nông dân