Skip to main content

 1. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn
 3. Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
 4. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 5. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 6. Chỉ đạo tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019
 7. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi
 8. Kế hoạch Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 9. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 02/2019
 10. Chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông
 11. Chấn chỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo
 12. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
 13. Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
 14. Phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP  của Chính phủ
 15. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 16. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn
 18. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
 19. Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 20. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 05 năm 2019.