Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí Km93+160 QL1
 2. Điều chỉnh độ tuổi trí thức trẻ thí điểm làm việc có thời hạn tại các Hợp tác xã nông nghiệp
 3. Năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành sắp xếp cơ quan báo chí theo quy hoạch
 4. Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
 5. Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
 6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
 7. Công bố đợt 08 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 8. Phê duyệt Đề án tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2018-2025
 9. Chỉ đạo thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
 10. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý công trình sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh
 12. Lạng Sơn đứng đầu về xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018
 13. Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
 14. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Phương án, đảm bảo thành công trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 15. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
 16. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
 17. Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 18. Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần
 19. Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
 20. Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Lễ hội xuân năm 2019