Skip to main content

 1. Biểu dương các lực lượng chức năng trong vụ việc bắt giữ hàng hóa nhập lậu
 2. Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xử lý cấp bách các công trình hồ chứa nước bị hư hỏng
 3. Kiện toàn tổ chức, bố trí trụ sở trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa
 4. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ
 5. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2019
 6. Kế hoạch Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” từ nay đến năm 2020
 7. Chỉ đạo về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
 8. Tổ chức thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
 9. Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2019
 10. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
 11. Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh
 12. Kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn
 13. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020
 14. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
 15. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 16. Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 17. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 07 năm 2019.
 18. Phê duyệt danh sách người có uy tín  trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 19. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
 20. Thành lập BCĐ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể