Skip to main content

 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 2. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
 3. Chỉ đạo việc quản lý Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh
 4. Phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
 5. Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I mở rộng, thành phố Lạng Sơn
 6. Phẫu thuật mắt từ thiện cho người mù nghèo tỉnh Lạng Sơn
 7. Thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành án phạt tù, vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ
 8. Chỉ đạo rà soát các địa bàn điều tra mẫu, tổ chức nghiệm thu và nhập tin phiếu điều tra nhân khẩu đặc thù
 9. Chỉ đạo tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên năm 2019
 10. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
 11. Thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lạng Sơn
 12. Triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
 13. Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 14. Tình hình giá cả thị trường tháng 4/2019
 15. Phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
 16. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 17. Kế hoạch sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
 18. Quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 19. Bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
 20. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019