Skip to main content

 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
 2. Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
 3. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
 4. Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh
 5. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019
 6. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014
 7. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 8. Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
 9. Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019
 10. Tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác cán bộ
 11. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
 12. Chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
 13. Kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Quyết định số 81/2014/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 14. Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư khen các lực lượng tham gia đón Đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un
 15. Rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy
 16. Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Lạng Sơn
 17. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
 18. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 19. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính
 20. Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019