Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
 2. Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ
 4. Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn
 5. Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn
 6. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 02/2019
 7. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019
 8. Quyết định về tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
 9. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ hội Xuân 2019
 10. Thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn
 11. Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 12. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
 13. Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
 14. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2019
 15. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
 16. Triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
 17. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
 18. Chỉ đạo tuyên truyền nhân dịp 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
 19. Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025
 20. Chấn chỉnh việc cử đại biểu dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh