Skip to main content

 1. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII
 2. Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 3. Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
 4. Chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
 5. Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
 7. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng con dấu
 8. Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
 9. Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo
 10. Quy định về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh
 11. Một số kết quả hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 12. Chỉ đạo phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh
 13. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
 14. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
 15. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 16. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành về lập trật tự hành lang đường bộ, đường sắt
 17. Thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng Chính phủ về vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
 18. Quy chế hoạt động của BCĐ các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
 19. Quy chế phối hợp trong xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
 20. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tháng 10/2018