Skip to main content

 1. Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2019
 2. Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh
 3. Tổ chức nâng ngạch công chức, viên chức năm 2018
 4. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
 5. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 6. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 11/2018
 7. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và cấp xã
 8. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
 9. Chỉ đạo rà soát đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 10. Bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh
 11. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 12. Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
 13. Chỉ đạo xử lý hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày
 14. Giao biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018
 15. Quyết định công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
 16. Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
 17. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
 18. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
 19. Chỉ thị của Thủ tướng về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương
 20. Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh