Skip to main content

 1. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh
 2. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh
 3. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở
 4. Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
 5. Tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2018
 6. Tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua địa bàn
 7. Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số  71-NQ/TU
 8. Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 9. Triển khai, phối hợp thực hiện Đề án “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”
 10. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2018
 11. Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
 12. Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm
 13. Tăng cường công tác quản lý vận tải đường thủy khu vực cửa khẩu Bình Nghi
 14. Chỉ đạo nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 15. Kết quả công tác phòng, chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2018
 16. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 5/2018
 17. UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính
 18. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 19. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 20. Kế hoạch tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018