Skip to main content

V/v tăng cường tuyên truyền Chính sách đặc thù khuyến khiách đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020

Submitted by on 16 July 2018

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

 

Quyết định số 02/2017/QĐ - UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

 

Hướng dẫn liên ngành số 385/HDLN-SKHĐT-STC-SNNN-NHNN ngày 11/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định hỗ trợ đầu tư; nghiệm thu dự án hoàn thành; thanh quyết toán khoản hỗ trợ đầu tư từ Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020.

 

Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

 

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.