Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng , chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống l

            Ngày 07/6/2011 Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng , chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

            Thành phần Hội nghị có các đ/c là thành viên BCĐ về phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chánh Thanh tra các huyện, thành phố; Phóng viên Báo, đài PTTH tỉnh Lạng Sơn.

 


            Hội nghị đã nghe đ/c Nông Văn Thảm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã trình bày nội dung Nghị quyết TW3 (khoá X) về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X); trích Nghị quyết Đại hội  Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lạng Sơn về công tác PCTN; Chỉ thị số 06 CT-TU, ngày 18/03/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, THTK, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015;

Hội nghị nghe đ/c Nguyễn Thế Lệ, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ về PCTN tỉnh, trình bày về tình hình tham nhũng và công tác PCTN hiện nay trên thế giới, Việt Nam và trong tỉnh; khái niệm về tham nhũng, hậu quả và tác hại; chuyên đề “Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành”; Nhiệm vụ công tác PCTN năm 2011 và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong giai đoạn 2011-2015; Vai trò của cơ quan chuyên trách về PCTN trong công tác PCTN; Chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN; Chức năng nhiệm vụ của BCĐ và VP BCĐ về PCTN;

Nghe đ/c Phạm Viết Vãng, Trưởng phòng Tổ chức- Công chức  Sở Nội vụ trình bày về Chuyên đề: “Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,  công chức, viên chức và trách nhiẹm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng” và chế độ báo cáo,;

Nghe đ/c Đoàn Thu Hà- Trưởng phòng Tài chính- Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính trình bày Chuyên đề: “Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Công tác thực hiện Luật THTK, CLP giai đoạn 2006-2010, nhiệm vụ năm 2011 giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn;

Nghe đ/c Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo về Công ước quốc tế và Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020, những biện pháp để triển khai thực hiện hiệu quả những giải pháp của Chiến lược; Luật Thanh tra và Chuyên đề “ Quy định và quy trình kê khai TS,TN, biểu mẫu hướng dẫn kê khai và xác minh TS,TN khi được giao”; Chế độ thông tin báo cáo vịêc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân./.

                                                         Hoàng Văn Đồng

                                              Sở Thông tin và Truyền thông