Skip to main content

Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao

Ngày 01/6/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/ QĐ-TTg,  về việc phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975. Theo đó:

Mục tiêu giai đoạn 2011- 2015 là có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước vào năm 2015, góp phần nâng cao tin thần yêu nước, long tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ.

   Việc khuyến khích sáng tác được thực hiện thông qua việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương thực hiện.

Việc công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật thông qua việc tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác  phẩm văn học nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975, qua đó tuyển chọn những tác phẩm đạt giải cao để đặt hàng phổ biến./.

                                                             Hoàng Việt Bình

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông