Skip to main content

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2010. Vừa qua, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương – Bộ Công thương đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho 190 học viên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Tham dự Lớp học còn có lãnh đạo chủ chốt của các xã, thị trấn của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

            Tham dự khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về hội nhập kinh tế quốc tế như: Quan điểm chỉ đạo và những quyết sách lớn của Chính phủ trong hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra sau khi Việt Nam gia nhập WTO; Tiến trình đàm phán của Việt Nam gia nhập WTO

Dự kiến, Sở Nội vụ sẽ mở tiếp lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện Lộc Bình.

Hoàng Việt Dũng

Sở Nội vụ