Skip to main content

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015

TỈNH UỶ LẠNG SƠN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Số 1934-TB/TU                            Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV,

 nhiệm kỳ 2010-2015

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh nghiêm túc, đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đến ngày 20/8/2010, các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh đã tổ chức đại hội xong (16/16 đảng bộ); công tác chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã cơ bản hoàn thành.

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã báo cáo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thư XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 với Trung ương.

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 là 3,5 ngày, như sau :

+ Họp phiên trù bị Đại hội, thời gian : Buổi chiều, 14 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2010.

+ Đại hội chính thức, thời gian 3 ngày : vào các ngày 15, 16, 17 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tinh uỷ trân trọng thông báo.

 

Nơi nhân:                                                                         T/M TỈNH UỶ

-Thường trực Tỉnh uỷ,                                                                   BÍ THƯ

-Các Đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh,

- Các ban đảng, đáng đoàn, ban cán sự đảng,

- Các huyện uỷ, thành uý, đảng uý trực thuộc,

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh,                          (Đã ký)

-Các sở, ban, ngành,

- C, PCVP, CVVP Tỉnh uỷ,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

                                                                                  Phùng Thanh Kiểm