Skip to main content

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 16/2010/Q

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Thông báo số 974/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Dương Thời Giang, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó:

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 23/6/2010 đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để nghe Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và Cục Thuế tỉnh, trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn”. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2010.

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 về việc “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn”. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2010.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan trong tháng 7 trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 22/12//2008 của UBND tỉnh về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”.

                                                        Vi Lương Vân

                                             Sở Thông tin và Truyền thông