Skip to main content

Ngành thuế tỉnh Lạng Sơn tích cực với công tác thu ngân sách nội địa

Những tháng đầu năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì ở mức khá, các lĩnh vực kinh tế hoạt động có hiệu quả đã tác động tích cực đến công tác thu ngân sách của tỉnh, nhất là công tác thu nội địa. Sự tăng trưởng liên tục với mức độ khá cao trên lĩnh vực này đã cho thấy nền kinh tế của tỉnh đã và đang có bước phát triển bền vững.

6 tháng đầu năm 2010, tổng thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 65,09% dự toán pháp lệnh, đạt 60,92% dự toán HĐND giao, tăng 21,33% so với cùng kỳ. Cả 11/11 huyện, thành phố đều đạt từ 50% dự toán trở lên. Có 4/11 đơn vị đạt trên 55% so với dự toán trong đó Lộc Bình và Bắc Sơn đạt cao (Lộc Bình thu đạt 76,49% dự toán, tăng 57,3% cùng kỳ; Bắc Sơn tăng 63,15% so cùng kỳ...). 11/16 khoản thu, sắc thuế ước thực hiện đạt cao trên 50% so với dự toán. 13/16 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có các khoản thu tăng cao như : thu từ doanh nghiệp Trung ương tăng 53,61%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 80,28%; thu phí xăng dầu tăng 29,2%...  

Hiện nay, cơ quan thuế đang quản lý trên 70 doanh nghiệp Trung ương và các chi nhánh. Hầu hết các doanh nghiệp Trung ương đều hoạt động có hiệu quả, kinh doanh ổn định. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm tăng 53,61% so với cùng kỳ. Số thu tăng cao do có sự thay đổi đối với các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phần kinh doanh phụ tại địa phương, trong đó tập trung chủ yếu của một số doanh nghiệp trọng điểm như Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV, Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - VVMI. Đối với 98 doanh nghiệp địa phương, ước đạt 65,28% dự toán, tăng 28,26% so với cùng kỳ. Số thu này tập trung chủ yếu tại một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Xây dựng Lạng Sơn, Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Riêng 29 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 106,25% dự toán, tăng 80,28% so cùng kỳ. Số thuế thu chủ yếu của Công ty liên danh Tô Châu là nhà thầu cung cấp thiết bị cho công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác hiệu quả kinh doanh đạt thấp.  

Đáng chú ý là thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 126% dự toán pháp lệnh, tăng 147,78% so với cùng kỳ. Kết quả này có nguyên nhân từ việc hết thời hạn thực hiện miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thu phí xăng dầu tăng 29,2% so với cùng kỳ do Chi nhánh xăng dầu ngày càng chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Có được kết quả đó, bên cạnh yếu tố tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm đạt khá, còn do sự nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý của ngành thuế. Lãnh đạo ngành thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, chi cục theo dõi, đôn đốc người nộp thuế phát sinh kịp thời vào ngân sách nhà nước… 

Từ những cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp với lợi ích của việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế đã và đang tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn. Từ đó, thiết thực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

                                                           Hoàng Thị Thơ

                                                         Sở Thông tin và Truyền thông

                                              (Theo: langsondautu.vn)