Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục đăng ký, quản lý cấp phép tran

Ngày 14/6/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 97/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trang thông tin điện tử Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Theo đó:

Cơ quan báo chí được thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet để cung cấp những nội dung thông tin đã được đăng, phát trên báo chí của mình và được quản lý, cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp. Đối với trang thông tin điện tử chỉ cung cấp thông tin tự giới thiệu về hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề của chính tổ chức doanh nghiệp thì không phải cấp phép theo quy định.

Trên trang thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin: Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, địa chỉ địa lý, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung. Riêng đối với trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phải ghi rõ số giấy phép hoặc số đăng ký, ngày, tháng, năm cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư cũng quy định người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử và hướng dẫn hồ sơ đăng ký cấp phép đối với trang thông tin điện tử. Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp nhận, thẩm định, cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp phép và đề nghị Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp phép.

                                                 Nguyễn Trọng Hùng

                                         Sở Thông tin và Truyền thông