Skip to main content

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg về Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; với mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 20% số xã (2.222 xã) đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chỉ quốc gia về nông thôn mới, và đến năm 2020 chỉ tiêu này đạt 50% (5.555 xã). Đây là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội dung. Theo đó:

Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Chương trình chú trọng vấn đề quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, sẽ hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở UBND xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 35% số xã đạt chuẩn (các trục đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa) và đến 2020 có 70% số xã đạt chuẩn.

Nội dung thứ 3 của Chương trình là chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập thông qua cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Nội dung thứ 4 của Chương trình là: Giảm nghèo và an sinh xã hội thông qua thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Các nội dung khác của Chương trình là: Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn; Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn; Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% vốn từ ngân sách trung ương cho công tác quy hoạch, đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã, nhà văn hóa xã cũng như kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

Nhà nước còn hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương cho xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng,.../.

 

                                                        Vũ Đình Chuyền

                                             Sở Thông tin và Truyền thông