Skip to main content

Quy định Mức trợ cước vận chuyển mặt hàng giống thuỷ sản bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng S

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước; Đồng thời, tiếp tục triển khai Chỉ thị 43-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, nuôi, trồng thủy sản giai đoạn 2004 - 2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 02/6/2010 quy định Mức trợ cước vận chuyển mặt hàng giống thuỷ sản bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó:

Mức trợ cước vận chuyển được tính trên cơ sở cự ly tuyến đường vận chuyển mặt hàng cá giống từ trại cá giống Bản Ngà tới các huyện và từng cụm xã cụ thể, gồm 45 cụm xã với các mức hỗ trợ cước khác nhau. Trong đó: Huyện Tráng Định có 4 cụm xã với 4 mức trợ cước; Huyện Bình Gia có 3 mức trợ cước; Huyện Bắc Sơn có 5 mức trợ cước; Huyện Văn Quan có 4 mức trợ cước; Huyện Văn Lãng có 4 mức trợ cước; Huyện Chi Lăng có 4 mức trợ cước; Huyện Hữu Lũng có 4 mức trợ cước; Huyện Cao Lộc có 6 mức trợ cước; Huyện Lộc Bình có 6 mức trợ cước; Huyện Đình Lập có 4 mức trợ cước; Thành phố có 1 mức trợ cước.

Mức trợ cước vận chuyển làm căn cứ để Sở Tài chính cấp phát và quyết toán kinh phí trợ cước vận chuyển của số lượng giống Thuỷ sản thực tế vận chuyển trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho đơn vị theo chế độ quy định hiện hành.

Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thường xuyên giám sát kiểm tra tình hình thực hiện vận chuyển và tiêu thụ giống Thuỷ sản của Trung tâm Thuỷ sản Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

                                                      Vũ Đình Chuyền

                                           Sở Thông tin và Truyền thông