Skip to main content

Kỷ niệm Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Thời đại Hồ Chí Minh, Hà Nội thực hiện đường lối

          Những năm đầu đổi mới (1986-1990), Hà Nội và cả nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, mất cân đối do hậu quả của cơ chế kế hoạch hóa tập trung và do tàn tích của chiến tranh. Sản xuất chậm phát triển, chất lượng và hiệu quả thấp. Đời sống nhân dân khó khăn.

Hà Nội chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, cho phép xí nghiệp vừa sản xuất theo kế hoạch vừa sản xuất theo yêu cầu của thị trường, từng bước tổ chức các Liên hiệp sản xuất lấy xí nghiệp quốc doanh làm trung tâm. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm vẫn đạt 4,5 % trong đó kinh tế nhà nước đạt 5,2%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 2,8%....

          Thời kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (1991-2000), lần đầu tiên trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đã đạt và vượt toàn diện. Kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng ở mức cao và có tích lũy, GDP tăng trưởng ở mức 12,5% năm bằng 1,66 lần năm 1995 và bằng 3,8 lần năm 1985. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa; Hình thành cơ cấu kinh tế mới theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; Cơ cấu sản phẩm hàng hóa cũng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành sản phẩm chất lượng cao và xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm 1991 - 1995 đạt 32.000 tỷ đồng.

          Giai đoạn 1996 - 2000, thành phố đã tập trung nguôn lực phát triển kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ then chốt. Năm 2000, Hà Nội chiếm 3,6 % dân số và 2,8% diện tích lãnh thổ quốc gia, nhưng đã đóng góp với cả nước 7,8% GDP; 9,4% giá trị kim ngạch xuất khẩu; 11,7% vốn đầu tư xã hội.

           Năm 1999 thủ đô Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu vẻ vang “Thành phố vì hòa bình” và lấy làm nơi phát động “Năm quốc tế hòa bình- 2000” . Năm 2000, Hà Nội được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Thủ đô Anh hùng.

          Thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước (2000 - 2010): Hà Nội đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp, quan tâm đầu tư lớn đối với doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả, đổi mới thiết bị công nghệ và mô hình quản lý, tích cực thu hút vốn đầu tư thuộc mọi thành phần, nâng cấp hạ tầng đô thị.

          Những năm đầu Thế kỷ 21, bộ mặt Thủ đô đổi thay nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, góp phần xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước. Hà Nội đã mở ra 4 hướng với các Khu công nghiệp hiện đại; Phát triển công nghiệp gắn với qui hoạch vùng nguyên liệu và công nghiệp của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải phòng - Quảng Ninh; Thực hiện thành công bước đi ban đầu chiến lược Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Hình thành những nhóm ngành công nghiệp chủ lực: Điện - điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí luyện kim; Chế biến thực phẩm; Dệt, may, da giày... Du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ.../.

 

                                                     Vũ Đình Chuyền 

                                            Sở Thông tin và Truyền thông

                                                    Nguồn:hanoi.gov.vn