Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2010

            Thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP) năm 2010. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2010.

            Mục tiêu của Kế hoạch:

            Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền là trách nhiệm của các  đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội...

            Tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phòng ngừa có hiệu quả các loại án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; Chủ động ngăn chặn sự hình thành các băng, nhóm tội phạm hình sự, kiên quyết không để tội phạm hoạt động có tổ chức; Tập trung triệt phá các đường dây buôn bán ma tuý vào địa bàn; Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại; Không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, duy trì môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

            Tiếp tục củng cố kỷ cương xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp, vai trò tham mưu của đơn vị Thường trực; nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách, các đơn vị chủ trì đề án; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm. 

Những công tác trọng tâm của Kế hoạch:

- Chỉ đạo, tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia PCTP giai đoạn từ năm 1998 - 2010 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP. Tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm”; Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình quốc gia PCTP giai đoạn 2011- 2015; Chiến lược phòng chống tội phạm giai đoạn 2010 - 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo lồng ghép thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP với phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em; Chương trình quốc gia phòng chống ma tuý... gắn với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện các đề án mới của Chương trình theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo138/CP...

- Củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo 138/CP theo phương châm tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, các ban, ngành, đoàn thể và từng địa bàn cơ sở...

- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phối hợp hành động PCTP. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng...

- Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Các đơn vị, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm chủ động công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để kéo dài gây bức xúc dư luận; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá, truy tố, xét xử các loại tội phạm...

- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; Làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán dao, kiếm, đồ chơi bạo lực; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, từng bước kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; Tích cực phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm.

- Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh PCTP, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.Tập trung phối hợp đấu tranh với các loại đối tượng hình sự nguy hiểm, tội phạm ma tuý, tiền giả, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xuất nhập cảnh trái phép…

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức chính trị - xã hội và Ban chỉ đạo PCTP các huyện, thành phố có Kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2010 của Ban chỉ đạo PCTP tỉnh và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2010 gửi Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh để tổng hợp, chỉ đạo và báo cáo Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.

 

                                         Vũ Đình Chuyền

                                 Sở Thông tin và Truyền thông