Skip to main content

Sở Nội Vụ: Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và c

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006-2010, trong năm 2009 Sở Nội vụ đã phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh bám sát các mục tiêu trong Kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ trưởng, phó phòng cấp tỉnh, huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã được 200 lượt; Bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức cấp xã, cấp tỉnh được 374 người...

Năm 2010, Sở Nội Vụ đã lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn cấp xã với các chỉ tiêu cụ thể như: Nâng tỷ lệ cán bộ chuyên trách cấp xã đạt trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên từ 32% lên 88,4%. Nâng tỷ lệ công chức chuyên môn cấp xã đạt trình độ từ sơ cấp trở lên từ 80% lên 90%. Nâng tỷ lệ cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn cấp xã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước từ 23% lên 67%. Nâng tỷ lệ cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn cấp xã biết sử dụng tin học từ 45% lên 52,8%.

Sở Nội vụ đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phối hợp cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Hoàng Thanh Hảo

Sở Thông tin và Truyền thông