Skip to main content

Kết quả sản xuất Công nghiệp quý I năm 2010

         Trong Quý I, năm 2010 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được duy trì ổn định và có bước phát triển; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng so với cùng ký năm trước 3,7%.

Trong đó, công nghiệp Trung ương đạt trên 178 tỷ đồng, công nghiệp địa phương đạt 188 tỷ đồng.

            Một số sản phẩm chủ yếu là: Xi măng đạt 64.000 tấn; Gạch các loại: đạt 40 triệu viên; Đá xây dựng: 590.000 m3; Than sạch: 159.000 tấn; Điện sản xuất: 204 triệu kwh…

            Trong thời gian tới, tỉnh và các đơn vị sản xuất sẽ có nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp địa phương phát triển; Thực hiện tốt chính sách kích cầu và hỗ trợ nguồn vốn; Tìm đầu ra cho sản phẩm; Giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

                                                                         Vũ Đình Chuyền

                                                              Sở Thông tin và Truyền thông