Skip to main content

Ngày 01/6/2010 Tổng điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, internet

Theo Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ,bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/6/2010 sẽ tiến hành điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn toàn quốc năm 2010, thời gian thu thập số liệu sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2010.

Có 3 loại phiếu điều tra chủ yếu là:

-Phiếu khảo sát điện thoại, Internet và nghe – nhìn tại xã, phường, thị trấn.

-Phiếu khảo sát ở tổ chức dân cư cấp dưới xã.

-Phiếu khảo sát hạ tầng và dịch vụ viễn thông tại các xã thuộc huyện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phương án điều và yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức cuộc điều tra tại địa phương đảm bảo tiến độ và chất lượng của cuộc điều tra. Đồng thời, các doanh nghiệp lĩnh vực Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo số liệu điều tra kịp thời, chính xác.

Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí cho cuộc điều tra này.

 

                                       Quang Thuận

                                        Sở Thông tin và Truyền thông