Skip to main content

Triển khai xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện

            Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 1791/BTTTT-UDCNTT ngày 17/6/2009 về việc triển khai hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện.

            Trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đánh giá cao hiệu quả triển khai hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện và yêu cầu tiếp tục tận dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, giảm bớt giấy tờ, hội họp tập trung...

            Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có những yêu cầu cụ thể đối với hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện; Sử dụng hệ thống điều khiển hội nghị trung tâm, dùng thiết bị phần cứng hoặc phần mềm quản lý theo công nghệ hội nghị trên nền giao thức internet IP.

            Theo Văn bản số 841/BTTTT-UDCNTT ngày 26/3/2010 về việc triển khai hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương xem xét bố trí điều kiện phòng họp và ngân sách để triển khai trang thiết bị phục vụ tối thiểu cho 2 điểm cầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chung của hệ thống điều khiển hội nghị trung tâm dùng thiết bị phần cứng. Cụ thể;

- Hoàn thiện điểm cầu tại Văn phòng UBND tỉnh để phục vụ các cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Chính phủ và với các đơn vị cấp huyện;

- Triển khai điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông (Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin tại địa phương) để phục vụ các cuộc họp giữa các Sở, Ban, Ngành với các Bộ, Ngành ở Trung ương và với các đơn vị cấp huyện;

Ngoài ra các cuộc họp nội bộ trong tỉnh, lựa chọn phương án công nghệ phù hợp để triển khai.

                                                                                                                    Vũ Đình Chuyền

                                                                                                           Sở Thông tin và Truyền thông