Skip to main content

Chỉ đạo xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri

Để kịp thời xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Phục vụ công tác tổng hợp chuẩn bị trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV. Đồng thời làm tài liệu để các đại biểu đi tiếp xúc cử tri báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn giao cho các Sở, Ban, Ngành như Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết và báo cáo UBND tỉnh những kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.

Cụ thể trên các lĩnh vực và vấn đề sau: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi; Lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, thực hiện các chương trình, dự án, Quyết định 120 của Thủ tướng Chính phủ; Những vấn đề về chế độ chính sách phụ cấp đối với cán bộ thôn, bản, khối phố; Về giao thông vận tải; Về giáo dục đào tạo; Về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, điện; Lĩnh vực văn hoá; Lĩnh vực y tế; Công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện…

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chỉ đạo việc xem xét, giải quyết các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình; báo cáo cụ thể những nội dung mà các cử tri kiến nghị, báo cáo rõ nhưng việc đã giải quyết, đang giải quyết và những việc đã kiến nghị nhiều nhưng chưa giải quyết được; Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan  xây dựng phương án xử lý, đồng thời chuẩn bị báo cáo trực tiếp tại kỳ họp đối với những vấn đề mà các Đại biểu HĐND quan tâm.                                                        

                                           Vũ Đình Chuyền

                                                                                           Sở Thông tin và Truyền thông