Skip to main content

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp năm 2009

          Theo Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 05/12/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn trình HĐND tỉnh Khóa XIV tại Kỳ họp thứ 15; Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp năm 2009 được chú trọng, tạo ra sự thu hút đối với nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Lạng Sơn; Cụ thể như sau:

Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin xúc tiến đầu tư và đăng ký kinh doanh từ tháng 6 năm 2009.

Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 36 dự án đầu tư, vốn đầu tư đạt 3.266 tỷ đồng; Trong đó có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Công tác cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, đã hoàn thành việc cổ phần hóa 04 doanh nghiệp nhà nước

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm tăng gần 15% so với năm 2008; Có 180 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 650 tỷ đồng, tăng 14,65%. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 30 chi nhánh, văn phòng đại diện; Cấp đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh cho 315 lượt doanh nghiệp... Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 990 doanh nghiệp, 300 chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 4.800 tỷ đồng;

Kinh tế tập thể và kinh tế hộ kinh doanh cá thể hoạt động tương đối ổn định; Thực hiện đăng ký mới được 6 Hợp tác xã đưa số Hợp tác xã toàn tỉnh đã đăng ký là 265 với 3893 xã viên. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp của Lạng Sơn có quy mô vừa và nhỏ, khả năng tài chính hạn chế; Số doanh nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả, thu hút được nhiều lao động chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 17%.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, được cộng đồng các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đánh giá có hiệu quả thiết thực.             

                                              Vũ Đình Chuyền                                                                            Sở Thông tin và Truyền thông