Skip to main content

Nghiệm thu Đề tài thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ngày 20/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

 

Tác giả báo cáo tóm tắt Đề tài

 

Đề tài do Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, thực hiện trong 18 tháng đã hoàn thành các nội dung, cụ thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu các đối tượng nghiện ma túy; xây dựng chương trình ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu; cài đặt phần mềm; triển khai đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm; chuyển giao công nghệ.

 

Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

 

 

Những kết quả của Đề tài nghiên cứu sẽ góp phần đánh giá đúng thực trạng, tình hình đối tượng nghiện ma túy và đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành Công an, là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của các ngành, các cấp có liên quan.

 

Minh Thế